18 października 2019 została otwarta wystawa malarstwa Iana Malone’a (18.10.2019)

NASZE NIEUJARZMIONE  „JA” 
OUR UNTAMED SELVES
Wystawa malarstwa Iana Malone,a
19 października - 30   listopada 2019
W godzinach otwarcia galerii
Wernisaż: 18 października 2019 r. Godzina 19:00

"Nasze nieujarzmione  „ja” to premierowa, indywidualna wystawa irlandzkiego Artysty Iana Malone’a  w Polsce.

Wystawa  „Nasze nieujarzmione  „ja”, odnosi się do cyklu obrazów, powstających po 2015 r., w których  rozwijana jest opowieść krytyczna wobec  problemów  XXI wieku. Postrzeganie   zoologiczne ludzi otwiera furtkę do obserwacji   ich zachowań w królestwie zwierząt oraz poddaniu krytycznej analizie cech, które są bestialskie i barbarzyńskie w odniesieniu do siebie samych. Obrazy   przedstawiają  najczęściej małpy  człekokształtne, które w ikonografii chrześcijańskiej uosabiały głupotę, próżność i skąpstwo, także upadek wartości, nawiązują  do sytuacji, charakteryzujących współczesne społeczeństwo XXI wieku.

Wizerunku małp do wyszydzania głupoty ludzkiej Artyści używali w XVI I XVII wieku,  Pieter Bruegel Starszy   czy David Teniers (Młodszy).

Postacie małp człekokształtnych w obrazach  Iana  Malone’a  pokazują krytyczny stosunek do  idei antropocentryzmu, która stawia człowieka w centrum świata jako gatunek uprzywilejowany, rozumny, etyczny, a przez to traktujący innych w tym zwierzęta z należnym im poszanowaniem.      Tymczasem w pracy  „Współczesny kicz”,  Artysta poddaje pod rozważenie tego, co takiego decyduje o tym, że  zwierzęta traktujemy  raz jak najlepszych członków rodziny, innym razem znęcamy się nad nimi lub wykorzystujemy do zaspokojenia  wymyślonych potrzeb typu zabijanie dla sportu czy dla pozyskania materiału biżuteryjnego.

To jest jeden z wątków, które odkrywamy, obcując ze sztuką  Iana Malone’a. Główne treści odnoszą się jednak do  wskazania  widzowi  pierwotnych instynktów i zachowań,  które w drodze ucywilizowania opuściły człowieka.  Jak daleko zmienił  człowieka konsumpcjonizm,  niwecząc kulturę, w której wyrósł.   Co   wydarzyło się z komunikacją  między ludźmi,  jak wpływa świat wirtualny, wymyślony na dzieci, w  którym spędzają coraz więcej czasu.   Krytyce poddana zostaje ludzka obłudna moralność.

Zanurzenie Autora w studiach antropologicznych, narzuca  widzowi z góry przemyślaną narrację. Jest to tylko propozycja i zaproszenie do dalszych rozmyślań .

Malarstwo Iana Malone’a naznaczone symbolizmem, konstrukcją planu, w której  poszczególne sceny rodzajowe są charakterystyczne dla obnażenia  słabości ludzkiego gatunku jest czymś więcej niż płótnem wypełnionym kolorem.

Malarstwo  to jest pełne alegorii, które przez obcowanie z nim, pozwala na odkrywanie coraz głębszych pokładów zagadek.

 

“Our Untamed “Selves” is the première, individual exhibition of the Irish Artist Ian Malone in Poland.

The exhibition "Our Untamed “Selves” refers to a series of paintings created after 2015, in which a critical story is developed about the problems of the 21st century. The zoological perception of people opens the door to observing their behaviour in the animal kingdom and subjecting them to critical analysis of traits that are bestial and barbaric in relation to themselves. The paintings most often depict apes, which in Christian iconography personified stupidity, vanity and avarice, as well as the deterioration of values, refer to situations that characterize modern society of the 21st century.

The image of apes to ridicule human stupidity was used by artists in the 16th and 17th centuries by Pieter Bruegel the Elder   or David Teniers (Younger).

The figures of apes in Ian Malone's paintings show a critical attitude to the idea of anthropocentrism, which puts men in the centre of the world as a privileged, intelligent, ethical species, and thus treating others including animals with due respect.      Meanwhile, in the work "Contemporary kitsch," the artist considers what determines that we treat animals once as the best family members, other times we bully them or use them to meet imaginary needs such as killing for sport or for obtaining jewellery material .

This is one of the threads that we discover exploring the art of Ian Malone. The main content, however, refers to pointing the viewer to the original instincts and behaviours that the mankind lost in the process of civilising.  How far humanity was changed by consumerism, destroying the culture in which it grew up.   What happened to communication between people, how does the virtual world, invented for children, in which they spend more and more time, affect them.   Human, hypocritical morality is subjected to criticism.

The author's immersion in anthropological studies imposes on the viewer a thoughtful narrative. This is only a suggestion and an invitation to further reflection.

Ian Malone's paintings are marked by symbolism, the construction of the plan, in which individual genre scenes are characteristic for exposing the weakness of the human species is more than just a canvas filled with colour.

Painting is full of allegories, which by interacting with it, allow you to discover the deeper layers of puzzles.

 

Ian Patrick Malone jest Artystą Irlandzkim, urodzonym w 1983 r. Studiował w Crawford College of Art and Design w Cork, w latach 2002-2004, 2008-2010. Szczególną uwagą objął takie przedmioty jak: malarstwo, filmoznawstwo, historię sztuki, rysowanie z natury, rycinę, ceramikę. Po roku 2015 r. Ian Malone rozpoczął pracę nad cyklem obrazów w technice olej na płótnie, przedstawiającym ssaki naczelne, uwikłane w problemy społeczne, etyczne, religijne i polityczne, właściwe społeczności ludzkiej. Bardzo dobry warsztat Iana Malone’a wyrósł z inspiracji współczesnymi pracami sztuki wizualnej George’a Condo, Gercharda Richtera, Roberto Matty, Dorothei Tanning czy Keitha Haringa. Wydarzenia polityczne w sposób syntetyczny relacjonowane są na płótnach w stylu trafnym i przemyślanym, jak robi to Banksy. Obrazy Iana Malone’a, bogate w wątki relacji człowiek-człowiek, człowiek-zwierzę, wynikają z głębokiego zainteresowania Autora biologią, antropologią, teorią ewolucji czy aktualną polityką. Jest znawcą książek zoologów Desmonda Morrisa, Jareda Diamonda i Richarda Dawkinsa. Ian Malone mieszka i tworzy w Youghal, w Irlandii.

 

Ian Patrick Malone is an Irish Artist, born in 1983. He studied at Crawford College of Art and Design in Cork in 2002-2004, 2008-2010. Particular attention was given by him to such subjects as painting, film studies, art history, drawing from nature, engraving, and ceramics. After 2015, Ian Malone began work on a series of paintings in oil on canvas technique, depicting primates involved in social, ethical, religious and political problems, proper to human society. Ian Malone's very good workshop arose from the inspiration taken from contemporary works of visual art by George Condo, Gerchard Richter, Roberto Matta, Dorothea Tanning and Keith Haring. Political events are synthetically reported on canvases in an apt and thoughtful style, as done by Banksy. Ian Malone's paintings, rich in threads of human-to-human, human-animal relationships, result from the author's deep interest in biology, anthropology, theory of evolution and current politics. He is an expert on the books of zoologists Desmond Morris, Jared Diamond and Richard Dawkins. Ian Malone lives and works in Youghal, Ireland.

Galeria prac

 

Fotogaleria